"Trong vòng 5 năm qua, hoạt động mua bán và Sáp nhập (M&A) ở Việt  Nam  đã và  đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng và giá trị"
Mua bán và sáp nhập dưới góc nhìn của Hãng Luật IMC 


800    

Bình luận của bạn.